ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

Provedba mjere 1.1. za 2017. godinu

Edukativna predavanja u prihvatilištu za tražitelje azila o pravima osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te tradiciji, kulturi i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj
Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
0,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Tijekom 2017. godine Hrvatski Crveni križ (HCK), Isusovačka služba za izbjeglice (JRS) i Centar za mirovne studije (CMS) organizirali su i provodili edukativna predavanja, savjetovanja i radionice različitih tema i sadržaja, u svrhu informiranja o pravima i obvezama te upoznavanja sa tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski Crveni križ je organizirao i proveo 3 informativno-edukativne radionice sa svrhom upoznavanja sa procesom integracije, na kojima je prisustvovalo 30 osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Kako bi radionice bile što bolje pripremljene, prethodno je održana fokus grupa. Kroz fokus grupu ispitane su potrebe korisnika i koje informacije su im od najveće važnosti. Osobe su dobile informacije o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi ostvarili svoja prava i obveze, objašnjena im je važnost i uloga državnih institucija, uloga nevladinih organizacija, kao i običaji i kulturni obrasci u Hrvatskoj.  

Isusovačka služba za izbjeglice provodila je niz edukativnih predavanja i radionica u prihvatilištu za tražitelje azila. Od pravnog savjetovanja i pravnih radionica, radionica hrvatskoj jezika i kulture, radionica za podršku i osnaživanje te plesne radionice za žene, novinarske radionice i radionice unutar Child Friendly Space programa,bazirane na različitim temama za djecu, koje su se održavale u posebnom prostoru namijenjenom upravo za njih. Ukupno su organizirali i proveli 642 radionice tijekom 2017. godine.

Centar za mirovne studije je tijekom 2017. godine  održavao edukativna predavanja i provodio radionice za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. U prihvatilištu u Zagrebu i Kutini provodili su radionice učenja hrvatskog jezika, predavanja o sustavu azila i radu na integraciji osoba u društvo te pravna informiranja osoba. U oba prihvatilišta ukupno su organizirali 123 radionice.

Postignuća i problemi

 Hrvatski Crveni križ:                                                                                                                                                                                

Na informativno-edukativnim radionicama, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita dobile su osnovne informacije o procesu integracije. Zbog velike količine dobivenih informacija i nepoznavanja sustava, osobe ne mogu usvojiti sve informacije te su ih za daljnje snalaženje upućivali u Integracijsku kuću Hrvatskog Crvenog križa za svu potrebnu podršku i dodatne informacije. Osobe se nakon radionica lakše snalaze u procesu integracije jer imaju potrebne informacije kome i u kojem slučaju se mogu obratiti za podršku. Povratne informacije dobivene od osoba koje su sudjelovale na radionicama su pozitivne. Kod osoba stvaraju osjećaj sigurnosti jer imaju uvid u proces integracije, svoja prava i obveze te znaju da imaju organiziranu podršku.

Isusovačka služba za izbjeglice:

Pravna savjetovanja su se održavala kroz individualni ili grupni format, a tijekom njih su osobe upoznavali sa njihovim pravima i obvezama prema hrvatskom i međunarodnom pravu, pružali savjete te pojašnjavali zakone i propise. Kroz pravne radionice su osnaživali osobe pružanje pravnih informacija te ih upoznali sa pravnim i političkim sustavom Hrvatske. Ukupno je održano 40 savjetovanja i 10 pravnih radionica. Radionice hrvatskog jezika i kulture su održavane u formatu početničke i napredne grupe u ukupnom broju od 90 radionica. Uz pomoć kulturnih medijatora za arapski i perzijski jezik dva puta tjedno su volonteri učili osobe latiničnom pismu i jeziku, obrascima ponašanja u društvu te ih upoznavali sa zanimljivostima i kulturom u Hrvatskoj. Radionica "Žene za žene" održala se ukupno u 50 termina, a bila je temeljena na psihosocijalnoj podršci, osnaživanju, edukaciji i interkulturalnoj razmjeni među ženama, kroz razne kreativne i zabavne aktivnosti, uz gostujuća predavanja stručnjaka ovisno o vrsti teme. Žene se na taj način osnaživalo i pripremalo za integraciju, istovremeno razvijajući međusobnu povezanost, čime je stvarano sigurno okruženje za razgovor o životnim iskustvima. Upoznavale su novu zemlju i njenu kulturu, poticane su na razvijanje novih vještina i pripremane na samostalan život te nošenje sa novom svakodnevicom. Plesne radionice za žene su održane kroz 50 termina, a žene su se upoznavale sa hrvatskom glazbom, kroz koju su učile o pop-kulturi i modernom načinu života te su međusobno kroz različite vrste plesova iz svojih zemalja porijekla radile na kulturnoj razmjeni. Novinarska radionica je pokrenuta s ciljem stvaranja prvih izbjegličkih novina "Staze", a tijekom 2017. godine održana je 40 puta. Tijekom radionica raspravlja se o temama koje će se obrađivati, dodjeljuju se individualni zadaci, dogovaraju se intervjui i određuju prevoditelji tekstova. Osobe imaju priliku se na taj način kreativno izraziti kroz pisanje i fotografiju, a svrha je upoznati osobe s kulturnim obrascima, političkim sustavom i pravima i obvezama te potaknuti ih na vlastito izražavanje. Radionica "Zajedno u prometu" održana je 2 puta. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i udrugom Oblak, djeca u Prihvatilištu upoznata su sa prometnim pravilima i ponašanjem u prometu, s naglaskom na sigurnost. Radionica "Slikaj i uči" održana u 5 susreta, u suradnji sa organizacijom Liječnici svijeta (Medecins do Mond-MDM), približila je djeci hrvatsku kulturu i povijest kroz izradu slika i predmeta korištenjem tradicionalnih hrvatskih simbola. Radionica "Ekofriendly" održana je 4 puta, u suradnji sa Liječnicima svijeta i Društvom Afrikanaca u Hrvatskoj (DAH) sa svrhom osvještavanja važnosti brige o okolišu i vlastitom zdravlju. Božićne radionice su tijekom prosinca 2017. godine održane u 10 susreta, na kojima su se djeca i njihove obitelji upoznali sa običajem i tradicijom proslave Božića. Kroz izradu tradicionalnih božićnih ukrasa, čestitki i slušanje pjesama, približena im je hrvatska kultura. Radionica "Hygiene promotions" je u 40 susreta kroz razne aktivnosti podigla svijest o važnosti brige o osobnoj higijeni. Radionica "Pričaj mi priču-upoznaj Hrvatsku" je kroz 10 susreta imala za cilj upoznati djecu s kulturom lokalne zajednice, a aktivnosti su bile usmjerene na poboljšanje korištenja hrvatskih izraza, prenošenje znanja i jačanje utiska o hrvatskoj kulturi. Lutkarske radionice su kroz 80 susreta imale za cilj pružiti djeci podršku pri svladavanju školskog programa te im na zanimljiv način približiti hrvatsku književnost, kroz izradu lutaka i predmeta kojima su oživljavali priče na radionicama. Radionice su se pokazale kao uspješna metoda svladavanja školskog programa i hrvatskog jezika, a lutke su bile idealni medij za komunikaciju i iskazivanje emocija. Posebnu lutkarsku radionicu u sklopu volonterske akcije "72 sata bez kompromisa" su održali volonteri uz pomoć djelatnika organizacije od 12. do 15. listopada 2017. godine. Radionica "Moj dom" je kroz 50 susreta uspoređivala kulturne obrasce ponašanja između zemlje podrijetla i Hrvatske te imala zadatak osvijestiti djecu i učiti ih navikama ponašanja u novom okruženju. Budući da veći broj djece provede određeno vrijeme u kampu, prisutan je kod njih nedostatak socijalnih vještina. Stoga se nastojalo motivirati djecu i podučiti ih bontonu te pravilima ponašanja u hrvatskom društvu. Radionica "Školica" je bazična radionica kojoj sva djeca u Prihvatilištu moraju pristupiti. Kroz edukativna predavanja, djelatnici organizacije su u 160 susreta upoznavali djecu s novonastalim okruženjem, hrvatskim jezikom te dostupnim uslugama i sadržajima unutar prihvatilišta. Na zanimljiv i razumljiv način se djeci približavaju prava i obveze koje ih čekaju upisom u školu i tijekom života u Hrvatskoj.

Centar za mirovne studije:

Tečaj hrvatskog jezika organiziran je u 2 grupe ovisno o trenutnoj razini znanja jezika i interesu osobe: početna i napredna grupa. Redovito su se vježbali gramatika i izgovor te se radilo na širenju vokabulara kroz vježbe osnovnog sporazumijevanja. U terminima kada je bilo dostupno više volontera i postojala je potreba za dodatnom podrškom, radilo se s osobama i na individualnoj razini. Osnovni cilj je bio upoznati osobe s normama, običajima i kulturnim obrascima u hrvatskom društvu, što im je olakšalo snalaženje u svakodnevnim situacijama. Predavanja vezana uz sustav azila i integracije su bila u obliku redovitog informiranja o sustavu međunarodne zaštite u Hrvatskoj te pravima i obvezama koja imaju od trenutka kada steknu status međunarodne zaštite. Volonteri i zaposlenici organizacije su također pružali podršku u potrazi za smještajem ili zapošljavanjem osoba pod međunarodnom zaštitom. U Prihvatilištu u Zagrebu održano je ukupno 80 termina tečajeva jezika i predavanja o azilu i integraciji, dok je za iste u Prihvatilištu u Kutini održano ukupno 35 termina. Osim spomenutih, volonteri i djelatnici su održali i pravna informiranja u Prihvatilištu u Zagrebu u 8 termina. Tijekom pravnog informiranja, pružali su osobama osnovne informacije o dublinskom postupku, informacije o trajanju cijelog postupka, objašnjene su im razlike između azila i supsidijarne zaštite te prava koja stječu odobrenjem međunarodne zaštite. Radionice i aktivnosti su bile bazirane na temama vezanim uz stanovanje, zapošljavanje i radnička prava, prava unutar sustava socijalne skrbi, upoznavanje sa funkcioniranjem civilnog društva u Hrvatskoj, kao i pravno i političko ustrojstvo Republike Hrvatske. Po provedbi svih radionica, dio osoba s kojima su volonteri i zaposlenici Centra za mirovne studije radili, pokazivao je bolje razumijevanje vlastitih prava i obveza, kao i kulture i kulturnih obrazaca. Bolje razumijevanje se odrazilo na njihovu samostalnost u određenim aktivnostima i pokazivali su interes za dublje razumijevanje tema, te su i sami informirali druge osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom.


Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2017. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis
Programi organizacija civilnog društva 0,00 kn Ostalo Organizacije civilnog društva Sredstva za provođenje edukativnih predavanja, radionica i savjetovanja su osigurali sunositelji mjere- organizacije civilnog društva unutar okvira sredstava s kojima raspolažu, ovisno o proračunu i mogućnostima same organizacije. Organizacije nisu bile korisnici državnog proračuna, stoga nije obvezatno iskazivanje konkretnih iznosa.

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...