utorak, 19. siječnja 2021.

Provedba mjere 12.1. za 2019. godinu

Aktivirati, motivirati i upućivati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u program učenja hrvatskog jezika prilikom individualnih savjetovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ)
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Predviđena sredstva
190.000,00 kn
Utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Evaluacija

Aktivnosti motiviranja i podizanja svijesti o važnosti učenja hrvatskog jezika kontinuirano se provode kroz aktivnosti individualnog savjetovanja, kao i uključivanje u tečajeve u okviru projekata organizacija civilnog društva. Krajem 2019. došlo je i do konkretnog upućivanja osoba u tečajeve hrvatskog jezika u organizaciji MZO-a (upućena 61 osoba). 


Postignuća i problemi

Problemi: nedostupnost tečajeva veći dio godine, niska motivacija dijela potencijalnih korisnika

Postignuća: krajem godine 61 osoba upućena na tečajeve u organizaciji MZO-a.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno

Broj nezaposlenih osoba koje su upućene u program učenja hrvatskog jezika

Vrijednost:
61

Provedba pokazatelja je završena.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini i aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Iznos Proračunska sredstva Svrha i opis
A689013 0,00 kn Državni proračun Mjeru provode postojeći zaposlenici u okviru svog redovnog rada za koji su sredstva planirana na poziciji A689013 „Administracija i upravljanje“

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Program/naziv stavke Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...